Vedtægter

På den vedhæftede fil finder du DDV's vedtægter, som kan downloades og printes ud.

pdf Foreningens vedtægter.pdf

 

Foreningens vedtægter  

§1        Navn og hjemsted

Foreningens navn er "Den Danske Vedligeholdsforening", som kan forkortes DDV. Over for udlandet benævnes foreningen "Danish Maintenance Society". Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende adresse for foreningens sekretariat.
 

§2         Formål

Vision - Danmarks primære omdrejningspunkt til optimering af drift gennem vedligehold.

Mission - DDV bygger netværk som øger organisationers muligheder for

driftsoptimering

  • Ved at facilitere udvikling og sikre anvendelse af best practice metoder og processer.
  • Ved at deltage i national og international udvikling inden for vedligehold, optimering og drift.
     

§3         Virksomhed

Foreningens formål opfyldes igennem faglige netværk nedsat af bestyrelse, sekretariat og medlemmer.

De faglige netværk er over for bestyrelsen ansvarlige for mødeaktiviteter, studiekredse og lignende inden for respektive fagområder.
 

§4       Medlemsforhold

      4.1 Optagelse:

Som medlemmer kan optages virksomheder og institutioner samt enkeltpersoner, der er interesseret i foreningens formål.

      4.2 Rettigheder:

Medarbejdere i tilsluttede virksomheder og institutioner samt personlige medlemmer kan deltage i foreningens arrangementer til reduceret pris. Til afgiftsfrie arrangementer kan tilsluttede virksomheder og institutioner normalt medsende 5 medarbejdere.

      4.3 Udmeldelse:

Kan ske med én uges skriftlig varsel.

      4.4 Eksklusion:

Bestyrelsen kan, når den finder, at et medlem skader foreningens anseelse og arbejde, ekskludere det pågældende medlem. Enhver eksklusion kan med opsættende virkning indankes for førstkommende generalforsamling.

      4.5 Æresmedlem:

Medlemmer som igennem en årrække har ydet en stor indsats for foreningen kan med flertal i bestyrelsen udnævnes til æresmedlem med kontingentfritagelse med stemmeret.
 

§5         Økonomi

      5.1 Foreningens indtægter:

A.  Kontingenter

B.  Indtjening

C. Frivillige bidrag

D. Ansøgte bidrag.

      5.2 Foreningens midler:

Foreningens midler kan kun anvendes til fremme af foreningens formål.

      5.3 Regnskabsår:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

      5.4 Kontingent restance:

Kontingentet betales forud for et år ad gangen og forfalder på årsdagen for indmeldelse i DDV.

Dersom et medlem efter påkrav ikke har betalt kontingent i 3 måneder efter forfaldsdag, er bestyrelsen berettiget til at slette medlemskabet.
 

§6                   Ledelse

      6.1 Bestyrelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.

Den årlige generalforsamling vælger formanden og otte bestyrelsesmedlemmer for et tidsrum af

2 år ad gangen, skiftevis med fire og fem hver år. Genvalg kan finde sted 2 gange.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Ved indtrædende vakance kan bestyrelsen supplere sig indtil førstkommende ordinære general-forsamling.

Bestyrelseshvervet er ulønnet.

Bestyrelsen kan på foreningens vegne ansætte lønnet sekretariats- og revisionsassistance til at varetage den daglige administration.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Hvis bestyrelsen ved fremmøde ikke har været beslutningsdygtig, kan de behandlede punkter godkendes, hvis der efterfølgende indhentes en skriftlig tilkendegivelse fra nogle af de ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer om, at de er enige i beslutningen, så flertallet for beslutningen opnås.

Bestyrelsen kan af sin midte udpege et forretningsudvalg og kan endvidere nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

Tegningsfuldmagt kan meddeles af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling vælger 2 kritiske revisorer for et tidsrum af 2 år. Genvalg kan finde sted. Desuden vælger generalforsamlingen en statsautoriseret revisor for ét år. Genvalg kan finde sted.

      6.2 Præsidium:

Præsidiet skal være kontakt skabende til omverdenen samt inspirere og rådgive bestyrelsen til fremme af foreningens formål samt skabe kontinuitet i foreningen.

Medlemmerne forudsættes at have en bred kontaktflade og særlig interesse for vedligehold.

Præsidiet består af 5, højst 20 personer. Præsidiet vælger af sin midte præsidieformand.

Præsidiet udpeges første gang af bestyrelsen for Den Danske Vedligeholdsforening. Derefter udpeges medlemmer til præsidiet af foreningens bestyrelse i samråd med præsidiet efter foreningens årlige generalforsamling. Præsidiemedlemmerne udpeges for en periode af 3 år, men kan genvælges.

Præsidiet fastsætter selv sin arbejdsform. Der afholdes mindst to årlige møder med foreningens bestyrelse.

Præsidiets kommissorium fastsættes af bestyrelse og præsidium i forening.

      6.3 Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den årlige generalforsamling skal afholdes i april måned.

Indkaldelse skal ske skriftligt med 4 ugers varsel til foreningens medlemmer.

Brev eller e-mail med indkaldelse skal angive dagsorden for generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget til beslutning på generalforsamlingen, skal skriftligt meddeles formanden eller næstformanden senest den 15. februar.

Ved afstemninger og valg på generalforsamlingen har virksomheds- og institutionsmedlemmer én stemme hver. Fraværende medlemmer kan repræsenteres af tilstedeværende medlemmer med skriftlig fuldmagt. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed (se dog pkt. 7, stk. 2 og pkt. 8, stk. 1) på generalforsamlingen.

Afstemningen skal være skriftlig, hvis begæring herom fremsættes, eller når generalforsamlingens dirigent beslutter det.

Den ordinære dagsorden skal indeholde følgende:

1.   Valg af dirigent.

2.   Formandens beretning.

3.   Regnskab til generalforsamlingens godkendelse.

4.   Forslag fra medlemmerne.

5.   Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år.

6.   Valg til bestyrelsen.

7.   Valg af kritiske revisorer.

8.   Valg af statsautoriseret revisor.

9.   Eventuelt.

De år, formanden er på valg, sættes dette punkt på dagsorden før valg til bestyrelsen.

Det af bestyrelsen godkendte og af de generalforsamlingsvalgte revisorer reviderede regnskab 
samt bestyrelsens forslag til budget udsendes til medlemmerne senest 4 uger før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt, eller når det kræves af mindst 1/5 af foreningens stemmer. Indkaldelse kan ske med sædvanlig varsel, og der skal indkaldes senest 5 uger efter, at lovlig begæring herom er tilstillet formanden respektive næstformanden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 9 uger efter, at lovlig begæring herom er fremsat.

Den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden skal, foruden de sager, der har givet anledning til indkaldelsen, indeholde valg af dirigent.
 

§7                     Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, såfremt forslaget hertil er udsendt skriftligt til medlemmerne senest 4 uger forud generalforsamlingens afholdelse. Forslag til vedtægtsændringer skal sendes skriftligt til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Til vedtagelse af forslag kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmer er repræsenteret, og at vedtagelsen sker med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt halvdelen af stemmerne ikke er repræsenteret, men 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, kan der senest 5 uger efter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal gælder, uanset antal repræsenterede stemmer.

Hvis et simpelt flertal ønsker det, og emnet ikke er presserende, kan dette beslutte, om spørgsmålet skal afgøres inden for 5-ugers reglen, eller henlægges til førstkommende ordinære generalforsamling.
  

§8                    Opløsning

Foreningen kan opløses, såfremt der fremsættes forslag herom efter samme regler som under pkt. 7. Vedtagelse kræver dog, at mindst halvdelen af stemmerne er repræsenteret, og at vedtagelsen sker med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Såfremt halvdelen af stemmerne ikke er repræsenteret, men ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt flertal gælder uanset repræsenterede medlemmer.

Ved foreningens opløsning skal dens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål og fordeles således, som besluttet på den sidste generalforsamling.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 22. maj 1978.

Ændringer vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger: 
19. maj 1981, 25. maj 1984, 29. maj 1985, 7. april 1993, 11. juni 1996, 27. maj 2008, 27. maj 2011 og 7. juni 2012.